Tlačové správy

„Minulosť vzdeláva“

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 na Slovensku

2. tlačová správa

 

Miesto konania DEKD: celé územie Slovenskej republiky

Termín konania DEKD: 1.-30. september 2020

 

Hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu: Piešťany

Termín a miesto konania otváracieho ceremoniálu: 8. september o 19.30 hod., Letné kino v Piešťanoch

 

     Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

     V tomto roku na Slovensku v rámci DEKD oslávime históriu a vzdelanie pod témou „Minulosť vzdeláva“ (ide o voľný preklad anglického originálu "Heritage and education"). Vzdelanie je esenciálnou súčasťou iniciatívy DEKD už od začiatku. Máme príležitosť ukázať kultúrne dedičstvo ako nástroj na učenie a inšpiráciu pre budúcnosť. Vzdelávanie je dnes viac uniformné, ako v minulosti. Unikátnosť miesta, kde má človek korene, je podhodnotená. Bolo by poučné pozrieť sa aj do histórie vzdelávania - ako sme si v našich končinách po generácie odovzdávali informácie. Podmienkou konania aktivity DEKD je označenie miesta v čase ich konania logom DEKD. Do tohto ročníka bolo prihlásených takmer 300 aktivít. Ich databáza je prístupná na stránke www.dekd.sk

     Koordináciu aktivít na území Slovenskej republiky zabezpečuje ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska.

     Generálnymi partnermi podujatia sú Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR a Slovenské národné múzeum. Hlavnými partnermi podujatia sú Fakulta architektúry STU v Bratislave, Pamiatky a múzeá, Nadácia SPP pre budúcnosť, Štátny archív v Trnave, Národný Trust, Mesto Piešťany, Dom umenia Piešťany a Lúčnica.

 

 

V Banskobystrickom kraji sa uskutoční spolu 59 aktivít, napríklad:

     20. septembra o 16.00 hod. sa uskutoční v Bábkovom divadle Na rázcestí v Banskej Bystrici divadelná inscenácia pre deti od 2 do 5 rokov pod názvom Šepoty lesa. Vznikla v spolupráci s tvorivým poľským tímom pod vedením režisérky Honoraty Mikoszy. Divadelné rozprávanie o živote stromov je šiestym dielom divadelného cyklu pre batoľatá.

    21. septembra sa v škole umeleckého priemyslu na Akademickej ulici 13 v Banskej Štiavnici  uskutoční o 14.00 hod. vernisáž výstavy Tradícia s perspektívou – cesta k vzdelaniu. Výstava študentských a pedagogických prác  so zámerom predstaviť novovznikajúcu Školu umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici bude trvať do 9. októbra.

 

Bratislavskom kraji sa uskutoční 13 aktivít, napríklad:

     Rehoľa menších bratov Františkánov pripravila na 19. septembra v čase od 15.00 do 16.30 hod. odborný výklad a sprevádzanie priestormi františkánskeho Kostola Zvestovania Pána pod názvom Odkrývanie pokladov františkánskeho kostola v Bratislave. Návštevník bude mať možnosť nazrieť aj do kaplnky sv. Jána evanjelistu postavenú podľa vzoru Sainte Chapelle v Paríži. Okrem kostola a jeho kaplniek bude prítomným sprístupnená aj Chrámová klenotnica a novootvorená výstava, ktoré svojim obsahom ponúkajú vzácne listinné dokumenty a liturgické predmety z kostola a kláštora. Celú prehliadku návštevníkom zintenzívnia moderné technológie, ktoré vďaka interaktívnej ploche a 3D virtuálnej realite pútavo sprostredkujú poklady histórie a súčasnosti klenotu, ktorým františkánsky kostol v Bratislave naozaj je.

     30. septembra v čase od 15.00 do 16.30 hod. bude na Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU prednáška Budovy YMCA a YWCA v Bratislave - architektúra najstaršej svetovej organizácie pre mladých o architektúre historicky najstaršej a najväčšej medzinárodnej mládežníckej organizácie, ktorá budovala svoje domovy po celom svete. V Bratislave postavila dve budovy. Domov pre mladých mužov na Šancovej ulici bol prvou budovou YMCA na území kontinentálnej Európy a je národnou kultúrnou pamiatkou. Budúci rok oslávime 100. výročie založenia samostatnej československej odnože YMCA a YWCA.

 

Košickom kraji sa uskutoční 38 aktivít, napríklad:

     Občianske združenie Kláštorisko pripravilo počas celého mesiaca september sprístupnenú  Virtuálnu prehliadku kláštorom kartuziánov. Kláštorisko ("Lapis refugii", 1299 - 1543) je v regióne V4 najvyššie položený kláštor a najstaršia pamiatka kartuziánov na Slovensku. Unikát s najväčším počtom archeologických nálezov kachlíc z kachľových pecí v strednej Európe, knižných kovaní a nástrojov z dielne mlčanlivého mníšskeho rádu, ale aj pamiatok z vojnových čias lúpežných rytierov a husitsko-bratríckych nájazdov, sa nachádza na okraji pravekého a protitatárskeho opevnenia. Návštevníkom bude prezentovaný doterajší výskum aj s pomocou jednoduchého nalogovania sa na 2D a 3D animácie s predpokladaným vzhľadom stredovekého kláštora a jeho okolia.

     Univerzita Pavla Jozefa Šafárika uvedie 21. septembra v čase od 13.00 do 16.00 hod. výstavu fotografií a prednášku prezentujúcu históriu a univerzitné tradície v Košiciach pod názvom História a tradície Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podujatím verejnosti pripomíname 360. výročie potvrdenia prvej košickej univerzity vydaním Zlatej buly Leopoldom I..

 

Nitrianskom kraji sa uskutoční 47 aktivít, napríklad:

     12. septembra o 10.00 hod. sa uskutoční Komentovaná prehliadka r. k. Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom s odborným výkladom týkajúcim sa obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky (priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu DEKD) zabezpečeným Krajským pamiatkovým úradom v Nitre a následným výstupom na hrad Gýmeš v sprievode archeológa Pamiatkového úradu SR.

     Krajský pamiatkový úrad v Nitre pripravil 17. septembra o 17.00 hod. Komentovanú prehliadku Kluchovho paláca. Objekt kanónie sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Nitra, v urbanistickej štruktúre miestnej časti označovanej ako „Horné mesto“. Objekt je súčasťou neúplnej radovej zástavby dnešnej Samovej ulice a tvorí dôležitý dominantný bod na konci námestia. Architektúra objektu v exponovanej polohe nárožia je výtvarne akcentovaná plastikou atlanta, slangovo nazývaného „Corgoň“. Objekt vypovedá o historických stavebných technológiách a typológii obytného priestoru kanonikov a cirkevných hodnostárov. Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu DEKD.

 

Prešovskom kraji sa uskutoční 12 aktivít, napríklad:

     OZ Malý princ pripravilo 5. septembra v čase od 9.30 do 18.00 hod. miestne slávnosti na trávnatej ploche pri Podtatranskom múzeum v Poprade pod názvom Deň histórie a tradícií – Návrat ku koreňom. Vystúpia renomovaní šermiari zo Slovenskej turnajovej spoločnosti, ktorí predvedú historické súboje, odievanie, ale aj výkon útrpného práva, teda mučenie a popravu. Vystúpi skupina Vrbovské Vŕby s dobovou hudbou a skupina Fringia bude predvádzať dobové tance. Návštevníci akcie budú mať možnosť zastrieľať si z luku s asistenciou profesionálnych inštruktorov. Súčasťou programu bude aj historická kuchyňa. Pre deti bude pripravený detský kútik s náučno- zábavnými hrami, ktoré sa budú týkať histórie a tradícií.

     V dňoch od 21. do 24. septembra budú prebiehať v Podtatranskom múzeu v Poprade v čase od 9.00 do 14.00 hod. tvorivé dielne Herbár – farebná cesta za poznaním. Riešenie tvorivých úloh hravo-náučnou formou ponúkne návštevníkovi zážitok z poznávania biologickej rozmanitosti. Celková koncepcia tvorivej dielne je doplnená o lektorovanú prehliadku výstavy a vytvára žiakom primerané podmienky na aktívne osvojovanie si vedomostí. Výroba vlastného herbaria. Podujatie je určené pre vopred objednané školské kolektívy.

 

Trenčianskom kraji sa uskutoční 25 aktivít, napríklad:

     5. septembra sa v Handlovej uskutoční na Ulici Prievidzskej 48 – 50 v čase od 9.30 do 15.30 sprevádzanie rekonštrukciou tradičnej nemeckej architektúry pod názvom Minulosť vzdeláva architektúrou – nadýchajte sa vône histórie. V roku 2013 primátor mesta ocenil aktivitu Handlovčana, pána Andreja Jedlovského, cenou primátora za rekonštrukciu klasickej nemeckej architektúry. V rámci DEKD ponúka obyvateľom návštevu a prehliadku s výkladom v priestoroch svojho domu, kde za niekoľko rokov nazhromaždil veľa pôvodných artefaktov.

     Pracovníci Krajského pamiatkového úradu Trenčín priblížia 24. septembra v čase od 11.00 do 14.00 hod. účastníkom aktivity Pruské odkrýva svoje poklady kultúrne pamiatky Obce Pruské: rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla s ohradovým múrom a budovou fary, areál františkánskeho kostola s kryptou Hugolína Gavloviča a celým areálom, v ktorom sa nachádza aj kláštor (v súčasnosti využívaný ako DSS) a areál kaštieľa s parkom, v ktorom sídli stredná odborná škola. Všetky uvedené kultúrne pamiatky sú sústredené v centre obce a dotvárajú jej historický charakter.

 

Trnavskom kraji sa uskutoční 82 aktivít, napríklad:

     Mesto Hlohovec, Mestské kultúrne centrum Hlohovec, Vlastivedné Múzeum Hlohovec, Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, o.z. EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, a o.z Zámok Hlohovec zorganizovali 25. septembera v čase od 8.00 do 16.00 hod. podujatie Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Hlohovci. Program zahŕňa bezplatné prehliadky Hlohovského zámku so sprievodcom, bezplatnú prehliadku výstavy ,,Náčinia a náradia starých povolaní a remesiel“. V čase od 11.30 do 12.30 hod. bude možné pozorovať Slnko a slnečné protuberancie špeciálnym astroďalekohľadom.  Mgr. Karol Petrík bude mať o 10.00 hod. prednášku Virtuálny vesmír.  Okrem toho bude možné navštíviť čítania o historických osobnostiach spätých s Hlohovským zámkom v réžii PhDr. Mariána Kamenčíka: Kronikár úspechov vojnového ťaženia Osmanov Európou Evliya Čelebi, Matej Cedák ako kastelán hlohovského hradu, Kapitán hlohovského hradu počas obliehania Osmanmi István Bogyo, Cestovateľ a dobrodruh Alojz Medňanský ako hosť Hlohovského zámku, Helena Oberndorff Erdȍdy a jej spomienky. Ďalej bude možné absolvovať bezplatné prehliadky vo Vlastivednom múzeu, v čase od 14.00 do 18.00 hod. bude sprístupnená vyhliadková veža. V Hvezdárni a planetáriu M.R. Štefánika bude v čase od 18.00 do 19.30 hod. multimediálny astronomický program, vstupné 2 €.

     29. septembra o 17.00 hod. pripravili Štátny archív v Trnave v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku pri príležitosti jubilejného 25. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Trnavské organové dni výstavu Kráľovský hudobný nástroj v slobodnom kráľovskom meste. Výstava ponúkne návštevníkom retrospektívny pohľad do zákulisia príprav i samotného priebehu jednotlivých ročníkov hudobného festivalu. Dopĺňať ju budú ďalšie zaujímavé archívne dokumenty k dejinám hudby v Trnave, pretože Trnava bola v minulosti a je aj v súčasnosti Mestom hudby. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená v Štátnom archíve v Trnave do konca roka 2020.

     Štátny archív v Trnave zorganizoval 30. septembra o 16.30 hod. prehliadku poslednej budovy detskej opatrovne na Haulíkovej 1 spojenú s prednáškou o začiatkoch predškolskej výchovy v Trnave. Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu DEKD.

     Počas septembra sa už tradične uskutoční v Trnave cyklus prednášok O Trnave pod vežou, ktorý odkrýva laickej verejnosti menej známe, ale pozoruhodné udalosti a témy z histórie Trnavy. Podujatie pripravil Štátny archív v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava:

Prednášky sa začínajú vždy o 17.00 hod. na Štefánikovej ulici 7 v Trnave.

 

Žilinskom kraji sa uskutoční 18 aktivít, napríklad:

     17. septembra o 17.00 hod. sa uskutoční v záhrade Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Školskej ulici 4 v Liptovskom Mikuláši Prednáška Fiat Lux (Budiž svetlo) spojená s praktickými ukážkami archaickej techniky zapaľovania ohňa pomocou kresadla a prehľadom historických zdrojov osvetlenia používaných pri prieskume jaskýň na Slovensku v minulosti. Táto aktivita DEKD ponúka možnosť osobne si vyskúšať vznietenie ohňa pomocou kresadla. Podujatie sa koná v doobedných hodinách pre školy, podvečer pre verejnosť.

     Mesto Trstená zorganizovalo 18. septembra o 10.00 hod. Hrnčiarsku slávnosť. Podujatie oživuje a zachováva hrnčiarsku tradíciu Trstenej. Počas podujatia sa budú konať tvorivé dielne, ukážky keramického remesla, atrakcie pre deti súvisiace s hlinou, keramikou, hrami starých otcov a tradičný remeselný jarmok spojený s prezentáciou remeselnej výroby. Pálenie výrobkov sa uskutoční v hrnčiarskej peci priamo na námestí. Podujatie je voľne prístupné pre širokú verejnosť. Súčasťou podujatia bude výroba nadrozmerného tradičného výrobku trstenskej keramiky.

 

Tešíme sa na vašu účasť!

 

 

 

 

 

 

 

archív:

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020

1. tlačová správa

 

Výzva na prihlásenie aktivít

 

Termín konania DEKD: 1.-30. september 2020

Miesto konania DEKD: celé územie Slovenskej republiky

Termín prihlásenia aktivít do DEKD: do konca júla 2020 (aktivitu je možné prihlásiť aj po tomto termíne, ale nebude zaradená do celoslovenskej propagácie podujatia)

 

     Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

 

     Cieľom DEKD je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

 

     Tento cieľ je možné dosiahnuť cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, prezentáciu pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami.

 

     Svojou aktivitou sa do podujatia môžu prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania.

 

     V tomto roku na Slovensku v rámci DEKD oslávime históriu a vzdelanie pod témou „Minulosť vzdeláva“ (ide o voľný preklad anglického originálu "Heritage and education"). Vzdelanie je esenciálnou súčasťou iniciatívy DEKD už od začiatku. Máme príležitosť ukázať kultúrne dedičstvo ako nástroj na učenie a inšpiráciu pre budúcnosť. Vzdelávanie je dnes viac uniformné, ako v minulosti. Unikátnosť miesta, kde má človek korene, je podhodnotená. Bolo by poučné pozrieť sa aj do histórie vzdelávania - ako sme si v našich končinách po generácie odovzdávali informácie.

 

     Zapojenie do DEKD na Slovensku je dobrovoľné a bez nároku na odmenu. Koordinátori DEKD (ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska) vedia cez krajských koordinátorov odborne usmerniť konanie aktivít, poskytnúť podporné stanoviská pri získavaní finančných prostriedkov, pomôcť s mediálnou propagáciou. Základnou podmienkou zapojenia aktivity do DEKD je označenie miesta konania aktivity v čase jej konania logom DEKD. Počas konania aktivity je žiadané zaznamenať návštevnosť a vytvoriť niekoľko fotografií. Po skončení aktivity je potrebné vyplniť zaslaný dotazník, vďaka ktorému sú získavané informácie do celoeurópskych štatistík.

 

     Aktivita môže trvať niekoľko hodín, niekoľko dní, prípadne sa môže realizovať periodicky. Môže prebiehať na jednom mieste, prípadne na viacerých miestach. Počet návštevníkov aktivity môže byť ľubovoľný, ale aj obmedzený. Vstup na aktivitu môže byť voľný, spoplatnený, prípadne riešený formou dobrovoľného vstupného.

 

     Prihlásiť aktivitu do DEKD je možné individuálne na stránke www.dekd.sk, alebo cez krajského koordinátora.

 

     Propagácia aktivít je celoslovensky riešená cez katalóg aktivít uverejnený rovnako na stránke www.dekd.sk, cez tlačové správy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a cez celoslovenské médiá. Dôležitá je aj propagácia na lokálnej úrovni. S tou sú pripravení pomôcť krajskí koordinátori.

 

     Ak máte záujem zapojiť sa do DEKD, oslovte svojho krajského koordinátora. Je tu pre Vás, má aktuálne informácie a vie Vás usmerniť:

 

Bratislavský kraj:

Mgr. Michaela KUBÍKOVÁ, tel.: 0907 296 724, e-mail: dekd.bratislava@gmail.com

 

Trnavský kraj:

PhDr. Júlia RAGAČOVÁ , tel.: 0907 622 139, e-mail: trnava.dekd@gmail.com

 

Trenčiansky kraj:

Mgr. Miroslava KURACINOVÁ VALOVÁ, PhD., tel.: 0903 119 205, e-mail: dekd.trencin@gmail.com

 

Žilinský kraj:

Mgr. Andrea SMITKOVÁ, tel.: 0917 240 364, e-mail: zilina.dekd@gmail.com

 

Banskobystrický kraj:

Mgr. Dana KUKUROVÁ, tel.: 0915 829 163, e-mail: dekd.banskabystrica@gmail.com

 

Nitriansky kraj:

Mgr. Michaela MANDÁK NIKLOVÁ, PhD., tel.: 0917 282 719, e-mail: dekd.nitra@gmail.com

 

Košický kraj:

PhDr. Gabriel SZEGHY, PhD., tel.: 0907 682 131, e-mail: dekd.kosice@gmail.com

 

Koordinátora pre Prešovský kraj zastupuje:

Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD., tel.: 09034 927 396, e-mail: dekd.petrasova@gmail.com

 

Ukážme spoločne, že nám na našom dedičstve naozaj záleží!