Súťaž návrhov grafickej prezentácie podujatia

 

vyhlasovateľ súťaže:

ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska

 

kontaktná osoba: 

Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.

e-mail: dekd.petrasova@gmail.com

tel.: 0904 927 396

 

cieľ súťaže:

návrh grafickej prezentácie podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020

 

téma:

Minulosť vzdeláva

 

predmet súťaže:

Hlavný plagát podujatia (formát 297x420 na výšku) s uvedením názvu podujatia (Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020), témy podujatia (Minulosť vzdeláva), termínu konania podujatia (1. – 30. september 2020) a odkazu na podrobný program podujatia (www.dekd.sk). Grafický motív by mal odkazovať na podujatie ako také, na tému podujatia a na hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu podujatia – Piešťany. Plagát musí obsahovať logo DEKD (na stiahnutie) a miesto pre logá partnerov.

 

podmienky súťaže:

- do súťaže sa môže zapojiť jednotlivec alebo tím autorov, fyzické aj právnické osoby (v prípade právnických osôb musí byť uvedené meno konkrétnej fyzickej osoby - autora návrhu)

- účasť v súťaži nie je limitovaná vekom, ani profesiou

- do súťaže budú zaradené všetky návrhy, ktoré autori dodajú do dátumu uzávierky

- do súťaže budú zaradené návrhy autorov, ktoré spĺňajú formálne náležitosti

- návrh musí byť originálnym dielom autora/ov

 

prihlasovací formulár obsahuje:

- základné osobné údaje (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo)

- súhlas so spracovaním osobných údajov

- súhlas so zverejnením návrhu

- súhlas so súčinnosťou pri používaní návrhu, poradenstvom v prípade potreby v dohodnutom rozsahu a súhlas s nakladaním s návrhom bez časového obmedzenia

- stručný popis idey návrhu

- prihlasovací formulár na stiahnutie (.pdf / .docx)

 

forma odovzdania súťažného návrhu:

- v elektronickej podobe vo formáte jpg a pdf v rozlíšení 300 dpi

- použité farby definované v stupnici CMYK

 

porota:

PhDr. Radoslav Ragač, PhD. - generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva na Ministerstva kultúry SR

Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD. – hlavný koordinátor DEKD

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. – prezident ICOMOS Slovensko

Mgr. Pavol Balžanka – predseda Združenia historických miest a obcí Slovenska

 

kritériá hodnotenia:

úroveň výtvarného a estetického stvárnenia návrhu, originalita, grafické vyjadrenie vo vzťahu k poslaniu projektu

 

proces hodnotenia:

Víťazný návrh vyjde z dvojkolového výberového procesu: V prvom kole budú vytriedené návrhy spĺňajúce formálne a obsahové požiadavky ohodnotené každým porotcom počtom bodov v rozsahu 0 - 10. Do druhého kola postúpi 5 návrhov s najvyšším bodovým súčtom. Tie následne každý z porotcov ohodnotí bodmi 1 až 5 (1-najlepší, 5-najhorší). Návrh s najnižším súčtom bodov bude víťazný.

 

spôsob prihlásenia:

Návrh spolu s prihlasovacím formulárom je potrebné poslať v určenom termíne cez externé úložisko na adresu: dekd.petrasova@gmail.com

Inšpirovať sa môžete víťaznými návrhmi z predošlých ročníkov: 2017, 2018

 

harmonogram súťaže a uzávierka:

Súťaž začína dňa 24. marca 2020 a končí dňa 24. apríla 2020 o 24:00.

 

zverejnenie výsledkov súťaže:

Vyhlasovateľ súťaže uverejní jej výsledky na svojej webovej stránke do 28. apríla 2020.

 

odmena:

Meno víťazného autora/ov bude uvedené na plagáte.

S víťazom bude podpísaná zmluva o dielo s finančným ohodnotením 300 eur.

 

 

výsledky súťaže:

Do súťaže bolo prihlásených spolu 28 návrhov. Záujem si veľmi vážime a autorom ďakujeme za účasť!

 

1. miesto: Zuzana Marhefková

"Motív plagátu je inšpirovaný 200-ročnou tradíciou kúpeľnej liečby, ktorá sa vo vizuále zhmotňuje odkazom na jedinečnú sochu Piešťan - barlolamača. Téma ročníka Minulosť vzdeláva ma inšpirovala k tomu, aby som ukázala, ako nás história, zakonzervovaná v umeleckých dielach, architektúre a pamiatkach, neustále učí. Ako sa nám minulosť prostredníctvom nich prihovára. Stačí len prísť a započúvať sa.
Kúpeľná minerálna voda sa pretavila aj do farebnosti vizuálu, ktorý je v modro-fialových tónoch, podporený “zvlnenou” typografiou. Už len rozvlniť hladinu a ponoriť sa do minulosti."

 

2. miesto: Zoltán Dávid Kurek

"V mojom návrhu som si načrtol obrys mesta Piešťany, do toho som zapracoval budovy, ktoré sa dajú nájsť v meste alebo na okolí a "Moraviansku venušu"."

 

2. miesto: Jiří Najman

"Hlavni myslenkou celetio navrhu bylo zpracovani letaku v grafickem stylu a barvach lazeriskeho mesta Piest'any. Navrh je zpracovan v barevnem provedeni zlute a modre, ktere jsou vyznaceny na erbu mesta, ktery jsem zaroveri v homi casti plakatu pFepracoval tak, aby korespondoval s celkovou vizualizaci plakatu. Dale jsou na Dile minimalisticky znazomeny dule:zite charakteristiky a budovy mesta Piest'any, ktere jsou oproti-ostatnim prvkum v bile barve vyraznejsi. Vlny predstavuji lazeriskou podstatu mesta, dale je zde zvyraznen Kolonadni most a Kurhotel."

 

3. miesto: Terézia Melišková

"Hlavným vizuálnym motívom pre grafiku sa stal Krajinský most v Piešťanoch – ako architektonická reprezentatíva mesta a zároveň ako metafora spájania, ktoré je opakovane jedným z najväčších poučení minulosti. Plagát je spracovaný formou vektorovej digitálnej maľby v kombinácii s typografickou kolážou."