Výročné školské správy ako doklad vzdelávacieho procesu na Slovensku (1701 – 1953)

Dátum:
21.09.2020 12:00
30.09.2020 21:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Cieľom výstavy je poukázať na jazykovú, chronologickú a obsahovú rozmanitosť výročných správ škôl, ktoré boli vydané na dnešnom území Slovenska v priebehu 18. – 1. polovice 20. storočia a predstaviť rôzne podoby vzdelávacieho procesu.
Popis:

Výročné školské správy majú na území Slovenska viac ako tristoročnú históriu vydávania. Ich forma a obsah sa v priebehu storočí postupne vyvíjali a menili. Najstaršie dokumenty z druhej polovice 17. storočia mali podobu jednoduchej pozvánky na výročné školské slávnosti spojené so záverečnými skúškami. Postupne ich dopĺňali výkazy o prospechu žiakov a menné zoznamy žiakov a učiteľov. Ustálenú a normatívne zadefinovanú podobu získali v polovici 19. storočia. Od tohto obdobia bolo ich každoročné vydávanie povinné a systematicky pretrvalo do druhej polovice 20. storočia. Z obsahového hľadiska poskytujú výročné školské správy pestrú mozaiku informácií. Popri samotnej výučbe dokumentovali široké aktivity školy, činnosť žiakov, študentov a pedagogického zboru v rámci krúžkov a rôznych organizácií. Väčšina výročných správ obsahovala popri tzv. kronike školy aj jeden alebo viac odborných príspevkov, štúdií a referátov z rôznych vedných odborov. Na vzorke vystavených dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave budú predstavené výročné správy rôznych druhov a typov škôl od základných až po vysoké školy (štátne, obecné, mestské, cirkevné, súkromné, podnikové, všeobecnovzdelávacie, odborné, koedukačné a pod.) v ich jazykovej rozmanitosti (latinský, maďarský, nemecký, slovenský, český jazyk) a výsledky doterajšieho bibliografického spracovania výročných školských správ na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave v podobe tlačou vydaných bibliografií.

Lokalita: Univerzitná knižnica v Bratislave
Adresa: Barokové nádvorie, Ventúrska 11
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava I
Kraj: Bratislavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Kabinet retrospektívnej bibliografie Univerzitná knižnica v Bratislave
Kontakty:
https://www.ulib.sk/sk/
https://www.facebook.com/ulibsk/
Mgr. art. Alžbeta Lišková
alzbeta.liskova@ulib.sk
0918/ 898 862