Komentovaná prehliadka Kluchovho paláca

Dátum:
17.09.2020 17:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Prezentácia pamiatkových hodnôt jednej z najvzácnejších klasicistických pamiatok, kanónie v Nitre, pred plánovanou komplexnou obnovou.
Popis:

Objekt kanónie sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Nitra, v urbanistickej štruktúre miestnej časti označovanej ako „Horné mesto“. Historické stredoveké opevnené mesto sa rozprestiera na úpätí vápencového útvaru, ktorému dominuje Nitriansky hrad. Kanónia je lokalizovaná vo východnom nároží Pribinovho námestia pri objekte Veľkého seminára a dotyku ulíc Samova a Východná. Objekt je súčasťou neúplnej radovej zástavby dnešnej Samovej ulice a tvorí dôležitý dominantný bod na konci námestia a súčasne oporný bod stretu ulíc Samova a Východná. Architektúra objektu v exponovanej polohe nárožia je výtvarne akcentovaná plastikou atlanta, slangovo nazývaného „Corgoň“. Z hľadísk urbanistických súvislostí pamiatky s hradným návrším, s historickou zástavbou Horného mesta a súvzťažnosti s prostredím pamiatkovej rezervácie, reprezentovanej najmä architektúrami 2. polovice 18. a priebehu 19. storočia, postavených na staršej zástavbe, je hodnota kanónie architektúrou vysoko kvalitnou. Objekt je nositeľom významných pamiatkových hodnôt a to v prvom rade vlastnej hodnoty veku kvantifikovanej časovým obdobím v súvislosti so stredovekým, resp. neskoro-stredovekým jadrom, fyzicky prispieva k poznaniu koncepcií vývoja od stredovekého mestského osídlenia hradného návršia po súčasnosť, zároveň však ako hodnota dokumentu vypovedá o historických stavebných technológiách a typológii obytného priestoru kanonikov a cirkevných hodnostárov. Výsledkom je spoločenský záujem o ďalšie zachovanie samotného objektu i jeho pamiatkových hodnôt.

Lokalita: Kluchov palác ("U Corgoňa")
Adresa: Samova 16, 949 01 Nitra
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Krajský pamiatkový úrad Nitra v spolupráci s FF UK v Bratislave
Kontakty:
Ing. arch. Zuzana Kramárová, Mgr. Peter Buday, PhD.
zuzana.kramarova@pamiatky.gov.sk
037/2451812